Topic: ประกาศให้มารับผลคะแนนสอบ HSK, HSKK ของวันที่ 14 ตุลาคม 2561 Posted: 2018-12-03  

ข้อควรทราบในการรับผลสอบ HSK          

1.จะต้องมารับผลคะแนนสอบด้วยตนเองที่ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ห้อง 219 ชั้น 2 อาคารสถาบันภาษา มช.

2.สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไม่มีนโยบายการส่งผลคะแนนทางไปรษณีย์

3.วิธีการมารับผลคะแนนสอบด้วยตนเองให้นำใบเข้าห้องสอบหรือ(สำเนา)บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) พร้อมระบุวันที่สอบและระดับที่สอบ

4.วิธีการมารับผลคะแนนแทนผู้สอบให้นำใบเข้าห้องสอบหรือ(สำเนา)บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) พร้อมระบุวันที่สอบและระดับที่สอบ และบัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ของผู้มารับแทนแสดงเป็นหลักฐาน

5.หากไม่มีหลักฐานตามที่กำหนด สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ของดการรับผลสอบดังกล่าว

 

เดื***ผู้สอบวัดระดับภาษาจีน HSK1-6  วันที่ 14 ตุลาตม 2561  ณ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถมารับผลคะแนนสอบได้ที่ ห้อง 219 ชั้น อาคารสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันเวลาราชการ*** 

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2550 สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่